Toon rubrieken Verberg rubrieken

17 oproepen in totaal

ZOEKEN

Wmo-raad zoekt leden

WAT IS WAT EN WAT DOET DE WMO-RAAD De Wmo-raad Tiel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit op het terrein van zorg en participatie. De Wmo-raad baseert zijn adviezen op de kennis van de Wmo-raadsleden, aangevuld met informatie afkomstig uit publicaties en van de inwoners van de gemeente. Voor dat laatste is het van belang dat Wmo-raadsleden gevoed worden vanuit hun eigen netwerken en dat die netwerken zoveel mogelijk verschillende categorieën van de inwoners omvatten. HOE WERKT HET PRAKTISCH? Het gemeentebestuur vraagt over nieuw beleid op het terrein van zorg en participatie om advies aan de Wmo-raad. De secretaris zorgt dat de adviesaanvraag via e-mail bij de leden van de raad komt. Tijdens de maandelijkse vergadering geven de Wmo-raadsleden een eerste reactie op het onderwerp. Enkele leden maken een conceptadvies. Dat wordt via de mail ter becommentariëring aan de overige leden voorgelegd en na verwerking daarvan wordt het aan de gemeente gezonden. Het college van burgemeester en wethouders zendt het advies samen met de beleidsstukken aan de gemeenteraad. TIJDSINVESTERING EN VERGOEDING Een maal per maand is de vergadering, plus voorbereiding, en nog ca. 7 uur voor meewerken aan conceptadviezen. Daar staat dan een vaste vrijwilligersvergoeding tegenover van € 50 per maand. Voor meer informatie: www.wmoraadtiel.com
Geplaatst: maandag 7 oktober 2019
Vacature ID: 500
Geplaatst door Wmo-raad Tiel
Bekeken: 504x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Volwassenen, Zorg & ondersteuning
G.H.  Gerrits
Reageer LEES MEER

Vrijwilliger palliatieve ondersteuning regio Geldermalsen en Tiel

’s Heeren Loo biedt 24-uurs begeleiding op o.a. locaties in Tiel en Geldermalsen. Op deze locatie bieden we de cliënt de mogelijkheid om op een zo normaal mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. De zorg sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft en vraagt, afhankelijk van zijn mogelijkheden en beperkingen. Goede kwaliteit van bestaan door onder andere eigen regie en het vergroten van zelfstandigheid zijn belangrijk. ’s Heerenloo heeft een team vrijwilligers die kunnen ondersteunen in de laatste levensfase van de cliënt. Deze bijstand wordt gegeven door vrijwilligers en is een aanvulling op de zorg van begeleiders en familie zodat we in samenwerking met elkaar de cliënt zo comfortabel mogelijk zijn of haar laatste dagen door kunnen laten maken. Deze vrijwilligers vormen samen het palliatief vrijwillig team. Wij zoeken meerdere vrijwilligers die het palliatief vrijwillig team opnieuw willen vormgeven. Als een cliënt in zijn laatste levensfase komt word je benaderd door een medewerker van ’s Heeren Loo. In overleg bekijken je samen wat jij en de rest van het team zouden kunnen betekenen voor de cliënt. Dit bieden wij: * Begeleiding door een contactpersoon. Bij hem of haar kun je terecht met al je vragen. * ‘s Heeren Loo heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. * Je hebt recht op een reiskostenvergoeding van € 0,19 cent per kilometer (woon-vrijwilligerswerkverkeer). * Je ontvangt een eindejaarsgeschenk. Enthousiast: Meld je aan via tanja.van-doorn@sheerenloo.nl. Om met onze cliënten te werken wordt er een VOG van je verlangd. Deze wordt via ’s Heeren Loo aangevraagd
Geplaatst: woensdag 14 augustus 2019
Vacature ID: 551
Geplaatst door 's Heeren Loo Rivierenland
Bekeken: 488x
Rubriek(en): Volwassenen, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een verstandelijke beperking, Sociaal contact / maatje, Zorg & ondersteuning
Tanja van Doorn
Reageer LEES MEER

Welkom nieuwe vrijwilliger BOR Humanitas Rivierenland

BOR Humanitas wil kind weer bij gescheiden ouders brengen Humanitas Rivierenland is dringend op zoek naar vrijwilligers, die kinderen en hun gescheiden ouders weer bijeen kunnen brengen. Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dat is belangrijk voor het sociaal-emotionele evenwicht en de ontwikkeling van het kind. Het is daarom voor ouders wettelijk verplicht een ouderschapsplan met omgangsregeling op te stellen. Afspraken maken over de verdeling van zorg- en opvoedtaken en deze ook naleven valt in de praktijk echter niet altijd mee. Soms lukt het ouders niet meer er samen uit te komen, doordat de verhoudingen na de scheiding door het emotionele proces zo ingewikkeld ligt. Het kind is daarvan dan de dupe en kan klem komen te zitten in een loyaliteitsconflict. Risicofactor is dan dat schoolprestaties snel achteruit gaan en er ontstaan niet zelden gedragsproblemen. Bovendien hebben zij vaak meer moeite om sociale relaties aan te gaan. Na een intensieve training worden de vrijwilligers door de coördinator gekoppeld en werken ze op basis van gelijkwaardigheid met ouders en kinderen. Sinds april 2014 kan door ouders een aanvraag ingediend worden om ondersteuning te krijgen bij de omgangsregeling .De begeleiding duurt in principe drie tot maximaal zes maanden. Er zijn geen kosten aan verbonden. De training start in mei. Je kunt je daarvoor nu al aanmelden.
Geplaatst: dinsdag 16 april 2019
Vacature ID: 469
Geplaatst door Humanitas BOR
Bekeken: 290x
Rubriek(en): Activiteitenbegeleiding, Ouderen, Volwassenen, Overig, Sociaal contact / maatje, Zorg & ondersteuning
Ellen  Gerrits
Reageer LEES MEER

VRIJWILLIGER WORDEN?

VRIJWILLIGER WORDEN?Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u.  VPTZ Rivierenland heeft momenteel ongeveer 20 vrijwilligers. Zij worden ingezet in het Hospice Tiel en/of in de thuissituatie. Onze vrijwilligers voelen zich betrokken bij hun medemens en zetten zich met hart en ziel in. Aandacht en het "ER ZIJN" zijn de uitgangspunten voor een VPTZ vrijwilliger. Ze stemmen af op de wensen van de zieke en diens naasten en bieden ondersteuning daar waar gewenst en nodig. WAT DOET EEN VRIJWILLIGER? Er zijn; het aanbieden van tijd en aandacht. Emotionele ondersteuning geven door nabij en betrokken te zijn. Een luisterend oor te hebben. Een praatje te maken over alledaagse dingen maar ook over hetgeen de zieke bezighoudt. Praktische zorgverlening, helpen bij eten en drinken, verzorgen koffie/thee of klein hapje klaarmaken, ondersteunen bij het lopen, licht verzorgende taken. Ondersteunen van de mantelzorger, of andere betrokkenen, door ze tijdelijk af te lossen zodat zij even op adem kunnen komen. Waken. NIEUWE VRIJWILLIGERS Met geïnteresseerde vrijwilligers wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd waarbij wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden worden besproken. Vervolgens volgen alle vrijwilligers een basiscursus van 7 bijeenkomsten. Tijdens deze cursus worden diverse thema's behandeld. Na positieve afronding van de cursus ontvangt de vrijwilliger een certificaat en ondertekenen we een vrijwilligersovereenkomst. BEGELEIDING VRIJWILLIGERS Voor bijscholing worden er jaarlijks een aantal scholingsavonden georganiseerd. De coördinator zorgt voor begeleiding van de vrijwilligers door het voeren van individuele gesprekken en een overleg met de andere vrijwilligers. De mogelijkheden van de vrijwilliger voor inzet, worden tijdens het oriënterend gesprek verkend. Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk dan kun je per telefoon (06-53 71 55 25) of per mail met de coördinator contact opnemen.
Geplaatst: vrijdag 12 april 2019
Vacature ID: 466
Geplaatst door Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ)
Bekeken: 323x
Rubriek(en): Zorg & ondersteuning
Annet  Staal
Reageer LEES MEER

UITDAGEND EN BOEIEND VRIJWILLIG MENTORSCHAP

MENTOR IS EEN BELANGENBEHARTIGER/WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER IN ZORG EN WELZIJN VAN 21 JAAR EN OUDER Als je jong bent en nog op school zit en je snapt een aantal zaken niet of je kunt jouw beslissing niet overzien is er over het algemeen structureel een mentor aanwezig bij wie je terecht kunt. Als je ouder wordt, kwetsbaarder bent, jouw netwerk miniem is of dat er fricties in het netwerk zijn dan snak je ook naar een structurele mentor. Dat kan niet altijd even snel en permanent geregeld worden. Daarom zijn wij op zoek naar mentoren in de Betuwe die gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken en met recht betrokken zijn bij kwetsbare cliënten.  Bij kwetsbare cliënten moet je denken aan mensen die te maken hebben met dementiële klachten, psychiatrische stoornissen en een verstandelijke beperking. Er wordt zorgvuldig gekeken of er een match is tussen de mentor en cliënt. Vanuit de Stichting wordt je begeleid, ondersteund, professioneel geschoold en je ontvangt een reiskostenvergoeding. Het vraagt een tijdsinspanning van gemiddeld 16 uur per maand (gemiddeld 4 uur per week), dit is echter flexibel want het hangt af van de cliënt en het belang wat je gaat behartigen. De beginfase kan wat meer tijd kosten. Je wordt benoemd door de rechtbank. Kijk vooral eens naar onze site www.mentorschap.nl$ (regio Overijssel Gelderland) om nog meer zicht te krijgen wat het inhoudt. Je hebt een meerwaarde voor die kwetsbare cliënt die zich niet goed kan vertegenwoordigen, je komt voor hem of haar op, als dat geen voldoening geeft.  Meld je aan en ervaar hoe betekenisvol je kunt en wil zijn. Zie de aanmeldlink op de site, bel mij 06-12527895 of mail naar m.schoone@mentorschapog.nl. of info@mentorschapog.nl DOEN.
Geplaatst: woensdag 10 april 2019
Vacature ID: 464
Geplaatst door Stichting Mentorschap Overijssel en Gelderland
Bekeken: 284x
Rubriek(en): Jongeren, Ouderen, Volwassenen, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een psychiatrische of verslavingsachtergrond, Mensen met een verstandelijke beperking, Nieuwkomers / andere culturen, Zorg & ondersteuning
Martien  Schoone
Reageer LEES MEER

Medewerker Intakes

Als medewerker intakes ga je met vluchtelingen in gesprek over onderwerpen zoals onderwijs, werkervaring, financiën en contacten in Nederland. De intake is een soort nulmeting. Tijdens en na de intake maakt de cliënt een trajectplan waarin is opgenomen welke stappen hij of zij gaat ondernemen om doelen te bereiken. Als vrijwilliger bied je ondersteuning bij het opstellen van deze doelen en bijbehorende activiteiten. De cliënt moet zelf aan de activiteiten werken. Na 2 tot 3 maanden voer je een vervolggesprek om te kijken of de cliënt aan zijn of haar doelen heeft gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een 'zelfredzaamheidsmatrix' waarin de resultaten en het al dan niet behalen van de doelen van de cliënt in beeld worden gebracht. Je werkt vanuit het kantoor van VluchtelingenWerk in de gemeente. Je taken bestaan onder andere uit: • Voeren van (intake)gesprekken met vluchtelingen en op basis daarvan opstellen van Plan van Aanpak • Hanteren van de zelfredzaamheidsmatrix als meetinstrument tijdens gesprekken • Verwerken van gesprekken in het cliëntenregistratiesysteem • Bespreken van Plan van Aanpak met cliënt en coach • Terugkoppelen van informatie en afstemmen met de teamleider van de locatie
Geplaatst: dinsdag 12 maart 2019
Vacature ID: 412
Geplaatst door VluchtelingenWerk Oost Nederland
Bekeken: 617x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Jongeren, Ouderen, Volwassenen, Nieuwkomers / andere culturen, Overig, Sociaal contact / maatje, Zorg & ondersteuning
Klijn  Saskia
Reageer LEES MEER